Algemeen Reglement

ALGEMEEN REGLEMENT seizoen 2022-2023 

(deze editie vervangt alle vorige)

 1. Het aantal ingeschreven spelers per ploeg is beperkt tot 16.Slechts 8  van de ingeschreven spelers mag “buiten Groot-Dilbeek” gedomicilieerd zijn. De helft van de effectief ingeschreven spelers moet van Groot-Dilbeek zijn.

Elke speler dient 16 jaar oud te zijn op het ogenblik van inschrijving. Elke ploeg moet het reglement van de zaal naleven. Het bestuur van de Minivoetbalbond kan in geen geval voor het niet naleven van het reglement door een ploeg verantwoordelijk gesteld worden.

 1. Het huurgeld van de sportzaal en een provisie voor algemene onkosten dienen betaald te worden bij inschrijving van de ploeg.
 1. De uiterste datum van inschrijving wordt door het bestuur vastgesteld na het einde van de competitie. Bij inschrijving kan geen terugbetaling van inschrijvingsgeld worden geëist.
 1. De ploegen dienen voor de aanvang van de competitie het verschuldigde bedrag voor verzekering van 16 spelers (13€ x 16) aan de minivoetbalbond Dilbeek te betalen. De namen van de deelnemende spelers aan onze competitie dienen eveneens, voor de aanvang van de competitie, bij de minivoetbalbond Dilbeek bekend te zijn. Eind december wordt het verschil (16 – ingeschreven spelers) terugbetaald.

De minivoetbalbond kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of andere ten laste gelegde feiten van welke aard ook.

 1. Elke ingeschreven speler mag slechts opgesteld worden na goedkeuring en inschrijving door de bond. De inschrijving van nieuwe spelers moet gebeuren volgens de procedure beschreven in het inschrijvingsformulier voor ploegen (uiterste datum: 31 december van het lopend seizoen). Een ploeg die reeds 16 spelers had ingeschreven moet aan de competitieleider laten weten wie uit de competitie verdwijnt en dient eerst 13€ te betalen voor de nieuwe speler, zoniet zal de inschrijving van de nieuwe speler niet worden aanvaard. Bij definitieve schorsing van een speler mag deze in de loop van de competitie niet op de inschrijvingslijst vervangen worden. 

Aanvraag om vervanging of toevoeging van speler mag enkel via website (alle andere manieren van aanvraag worden niet meer aanvaard), de speler is slechts speelgerechtigd wanneer zijn naam zich op de spelerslijst bevindt en enkel na goedkeuring van bestuur.

 1. Geen speler mag tijdens het kampioenschap naar een andere ploeg, eveneens aangesloten bij onze bond, overgaan. Een speler die wordt uitgeschreven mag, in de lopende competitie, niet meer worden ingeschreven.
 1. Een ploeg die een niet aangesloten speler opstelt, verliest de wedstrijd met forfaitcijfers en krijgt een boete van 25 €.
 1. Elke ploeg heeft slechts één benaming en één vaste truienkleur, met een bijkomende truienkleur in geval de tegenstrever dezelfde kleuren draagt. Alle spelers dienen dezelfde uitrusting te dragen (zowel shirt, short en kousen). De truienkleur van de doelman is verschillend van deze van zijn medespelers. Effen zolen zijn verplicht en hebben een niet-zwarte kleur.

Boete van 5€ indien uitrusting niet uniform is.

 1. a) De scheidsrechter haalt de wedstrijdbal op in het cafetaria te Schepdaal.      b) De eerstvermelde ploeg op de wedstrijdkalender wordt beschouwd als de

De thuisploeg die de eerste wedstrijd van de avond speelt dient: 2 doelen, 2 zweedse banken, tafel, stoelen en scorebord te plaatsen. De thuisploeg die de laatste wedstrijd van de avond speelt dient alle opgesomde zaken terug op te bergen.

Het niet naleven van artikel 9.b) wordt door de scheidsrechter op het wedstrijdblad vermeld en zal bestraft worden met een geldboete van 5 €.

Benodigdheden zoals wedstrijdbladen af te halen in het cafetaria te Schepdaal.

De wedstrijdbal dient enkel om de wedstrijd te spelen en niet voor opwarming. Voor een bal tijdens de opwarming of pauze dient de ploeg zelf in te staan.

Indien beide ploegen die tegen mekaar uitkomen dezelfde kleuren dragen, moet de thuisploeg in de reserve uitrusting spelen.

De scheidsrechtersvergoeding van 8€ dient voor de aanvang van de wedstrijd te worden betaald, behalve bij forfait. (Is NIET van toepassing voor de “PAJOTCUP”)

 1. De scheidsrechterlijke beslissingen zijn bindend en onaanvechtbaar.
 1. Elk vergrijp op de scheidsrechter wordt boetstraffelijk vervolgd en de betrokken spelers worden van de verbondslijst geschrapt. Deze maatregel kan voor de gehele ploeg gelden.
 1. Bij scheidsrechterlijke dwalingen kan klacht ingediend worden. De betrokken ploeg formuleert de klacht schriftelijk en richt deze aan de voorzitter of secretaris binnen de 48 uur. Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering wordt het voorval besproken en indien de dwaling bewezen is, wordt de wedstrijd overgespeeld.
 1. Bij elke wedstrijd moeten de ploegen een verantwoordelijke hebben (kapitein van de ploeg).                                                                                                                                      De kapitein van de thuisploeg dient 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd het wedstrijdblad ingevuld te bezorgen aan de kapitein van de bezoekende ploeg. De bezoekende ploeg legt het volledig ingevulde wedstrijdblad op de scheidsrechtertafel 5 minuten voor de aanvang van de wedstrijd.

De kapiteins moeten aan de scheidsrechters tafel volgende zaken leggen:

– Wedstrijdblad volledig ingevuld (naam ploeg, spelers, ev. coach)

Identiteitskaarten of rijbewijs voorleggen aan de scheidsrechter

– Orde handhaven in de kleedkamers

– Enkel coach (met armband) en spelers mogen in de zaal aanwezig zijn !

Op het niet uitvoeren van deze taken staat een boete van 5 €.

De scheidsrechter houdt de corners zelf bij met behulp van het daartoe voorziene cijferbord!!!

 1. Een speler die zijn identiteitskaart/rijbewijs niet kan voorleggen mag de wedstrijd NIET aanvangen. Indien speler wel opgesteld wordt, wordt de uitslag omgezet in forfaitcijfers en krijgt de ploeg een boete van 25€.
 1. Als 10 minuten na het voorziene aanvangsuur van een wedstrijd een ploeg niet komt opdagen (= min. 4 spelers in uitrusting) verliest zij met forfaitcijfers en boete 25€. 
 1. Bij verwittigd forfait dient betreffende ploeg het bestuur telefonisch of per SMS of per e-mail op de hoogte te brengen, de tegenstander wordt vervolgens door het bestuur op de hoogte gebracht. Enkel mits toelating van het bestuur kan aan de tegenstander toelating worden gegeven om niet ter plaatse te komen waar de wedstrijd moest plaatsvinden. Forfaits worden bestraft met 5-0 cijfers en een geldboete van 25 €. Vanaf de tweede forfait per seizoen wordt de boete opgetrokken tot 50 €. De scheidsrechter wordt in dit geval vergoed door de bond.

Contactgegevens volgens prioriteit:

1/ Voorzitter:

Eddy De Hertogh

GSM: 0474/47.81.93

E-mail: eddy.dehertogh@pandora.be 

2/ Secretaris:                                                3/ Penningmeester:

Vandenberghe Dirk                                        Benny Camermans

GSM: 0495/50.03.43                                      GSM: 0478/41.69.31

E-mail: dirkvandenberghe@hotmail.com      E-mail:bendebeer123@hotmail.com

 1. Bij afwezigheid van de scheidsrechter wijst de thuisploeg een scheidsrechter aan indien er geen afgevaardigde van de Minivoetbalbond aanwezig is. Indien de thuisspelende ploeg hierbij faalt, gaat het initiatief over naar de bezoekende ploeg.

Elke wedstrijd dient altijd gespeeld te worden, dit om onze competitiekalender niet in het gedrang te brengen.

 1. De ploegkapitein draagt een armband die duidelijk verschilt van de kleur van zijn trui. Hij is verantwoordelijk voor het naleven van de scheidsrechterlijke beslissingen en is in geval van weigering mee strafbaar. Geen armband is een boete van 5€ de scheidsrechter dient dit op het wedstrijdblad te vermelden.
 1. Wanneer boetes op opgelegde datum niet vereffend zijn zal wekelijks een bijkomende boete opgelegd worden van 5€.
 1. Het staat het bestuur vrij alle maatregelen te treffen die ertoe bijdragen het goede verloop en de orde tijdens het ganse seizoen te vrijwaren en de voorziene boetes en/of sancties toe te passen.
 1. Ieder lid van het bestuur mag eender welk ogenblik de zaal betreden.
 1. Bij gele kaart tijdens de wedstrijd volgt er een boete van 5€.

Bij rode kaart tijdens de wedstrijd wordt een scheidsrechtersverslag opgemaakt en volgt er een boete van 15€. De vergadering van het bestuur, waar de overtredingen besproken worden, beslist over eventuele sancties,  rekening houdend met de ernst van het vergrijp en het verslag van de scheidsrechter. Indien nodig wordt de betrokken speler gehoord. De ploegverantwoordelijke wordt van de sanctie op de hoogte gebracht. Met geschorste wedstrijden wordt bedoeld competitiewedstrijden met inbegrip van bekerwedstrijden, schorsingen bij bekerwedstrijden worden ook meegerekend in competitiewedstrijden.

 1. De officiële stand is die door de scheidsrechter bijgehouden. Het is deze uitslag die na de wedstrijd op het wedstrijdblad wordt ingevuld. Na de wedstrijd moeten beide kapiteins het wedstrijdblad verplicht handtekenen voor akkoord.
 1. De wedstrijdbladen en de wedstrijdbal worden door de scheidsrechter binnengebracht in het cafetaria van de betreffende zaal na de laatste wedstrijd. Indien de scheidsrechter afwezig is, wordt de laatst spelende thuisploeg hiervoor verantwoordelijk.
 1. Indien een wedstrijd niet kan doorgaan door een duidelijk geval van overmacht (weersomstandigheden, infrastructuurprobleem,…) zal het bestuur zo snel mogelijk een nieuwe speeldatum aan beide ploegen laten weten. Deze nieuwe speeldatum is bindend voor beide ploegen.
 1. Fair Play
  De Minivoetbalbond Dilbeek draagt Fair Play hoog in het vaandel. De scheidsrechter zal na de wedstrijd elke ploeg een score geven aangaande de getoonde Fair Play tijdens en bij afloop van de wedstrijd. Er wordt een klassement bijgehouden van de Fair Play. Aan het einde van de competitie ontvangt de winnaar een passende beloning.
 1. De competitieuitslag voor de “SUPERLEAGUE” wordt op volgende manier berekend:

– bij verlies: geen punten

– bij gelijk spel: elke ploeg 1 punt

– bij winst: winnende ploeg krijgt 2 punten

Het klassement wordt in volgorde als volgt opgemaakt:

– volgens behaalde punten

– volgens gewonnen wedstrijden

– volgens verschil doelpunten voor en tegen

 1. De “SUPERLEAGUE” competitie wordt als volgt gespeeld, alle ploegen spelen driemaal tegen elkaar.
 1. De bekercompetitie “PAJOT CUP” wordt gespeeld met 4 groepen; A, B,C en D.

De samenstelling van de groepen wordt bij loting vastgelegd tijdens de algemene vergadering.

De puntenverdeling in de bekergroepen is hetzelfde als bij de competitie, nl.

– bij verlies: geen punten

– bij gelijk spel: elke ploeg 1 punt

– bij winst: winnende ploeg krijgt 2 punten

Het bekerklassement wordt in volgorde als volgt opgemaakt:

– volgens behaalde punten

– volgens gewonnen wedstrijden

– volgens verschil doelpunten voor en tegen

De eerste en tweede van elke groep (A,B,C en D) gaan door naar de kwartfinales. De 4 winnaars van de kwartfinales gaan door naar de halve finales, de 2 winnaars van de halve finales gaan door naar de finale.

Zowel in de kwartfinales als halve finales worden bij een gelijkspel een reeks van 3 cornerballen gegeven. Verschillende spelers liften de bal, telkens andere speler moet koppen.

In finale en kleine finale van beker worden bij een gelijk spel wel verlengingen van (2 x 5 min) gespeeld. Een toss bepaalt de aftrap van deze verlenging. Het spreekt vanzelf dat de cornerballen behouden blijven tijdens de verlengingen. Is de stand na deze verlengingen nog gelijk wordt een reeks van 3 cornerballen gegeven.

Bij eventuele testwedstrijden waarbij een winnaar moet worden aangeduid en die na de reglementaire speelduur op een gelijkspel eindigen, wordt een reeks van 3 cornerballen gegeven. Verschillende spelers liften de bal, telkens andere speler moet koppen.